Umowa o dofinansowanie podpisana

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego  działanie 7.1 Dziedzictwo kulturalne i naturalne  - projekty lokalne projekt „Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Biłgoraj poprzez rozbudowę remizo-świetlicy w Nadrzeczu” Gmina Biłgoraj w dniu 27.07.2017 r. podpisała umowę o dofinasowanie nr RPLU.07.01.00-06-0074/16-00 r.

Całkowita wartość projektu 1 353 446,09 PLN.

Całkowite wydatki kwalifikowane: 1 169 522,66 PLN

Dofinasowanie: 994 094,26 PLN

27
lipca