O projekcie

„Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Biłgoraj poprzez rozbudowę remizo-świetlicy w Nadrzeczu" to projekt, którego celem jest zachowanie i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego niematerialnego Gminy Biłgoraj, a głównym rezulatem  będzie rozbudowa remizo- świetlicy w Nadrzeczu.

Projekt elewacji remizo-świetlicy po przebudowie

„Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Biłgoraj poprzez rozbudowę remizo-świetlicy w Nadrzeczu" - etapy:

1. Przygotowanie projektu

Mieszkańcy Nadrzecza skupieni wokół stowarzyszenia „Moje Nadrzecze”, członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadrzeczu od dawna zgłaszali potrzebę rozbudowy remizo-świetlicy w tej miejscowości. Istniejący budynek pochodzi z lat 60- tych XX w. i obecnie nie spełnia oczekiwań mieszkańców co do  funkcjonalności pomieszczeń.

Wychodząc na wprost oczekiwaniom społecznym Gmina Biłgoraj  w 2012 r. opracowała projekt budowlano wykonawczy na „Przebudowę i rozbudowę remizy w Nadrzeczu”. Projekt zakładał przebudowę parteru remizy i rozbudowę o użytkowe poddasze.

2. Wniosek o dofinasowanie

W kwietniu 2016 roku ogłoszono konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego  działanie 7.1 Dziedzictwo kulturalne i naturalne  - projekty lokalne. Po przeanalizowaniu zasad konkursu stwierdzono, że rozbudowa remizo-świetlicy w Nadrzeczu wraz z jej planowanym wykorzystaniem spełnia kryteria powyższego konkursu i wpisuje się w cele programu RPO WL2014-2020 oraz zdecydowano o złożeniu wniosku o dofinasowanie.

W lipcu 2018 roku złożono wniosek o dofinasowanie na projekt pn. Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Biłgoraj poprzez rozbudowę remizo-świetlicy w Nadrzeczu” w ramach powyższego konkursu.

Celem głównym jest zachowanie i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego niematerialnego Gminy Biłgoraj. Kluczowym rezultatem będzie rozbudowa remizo- świetlicy w Nadrzeczu. Grupę docelową stanowią mieszkańcy Gminy Biłgoraj oraz turyści odwiedzający Gminę, twórcy i animatorzy kultury lokalnej, społeczności.

Zadaniami przewidzianymi do realizacji będą roboty budowlane związane z rozbudową remizo-świetlicy, zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu wokół poprzez budowę chodników i wjazdu i parkingów. Przebudowany obiekt będzie dozorowany przez system monitoringu.

Projekt zakłada wykonanie następujących zadań:

  1. Opracowanie  Studium wykonalności
  2. Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie systemu audio-wizualnego
  3. Wykonanie robót budowalnych polegających na przebudowie i rozbudowie remizo-świetlicy w Nadrzeczu.
  4. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami,
  5. Działania informacyjno-promocyjne,
  6. Utworzenie i funkcjonowanie jednostki realizującej projekt,
  7. Budowę sieci monitoringu powstałej infrastruktury,
  8. Zakup wyposażenia do remizo-świetlicy.

 

3. Umowa o dofinasowanie

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego  działanie 7.1 Dziedzictwo kulturalne i naturalne  - projekty lokalne projekt „Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Biłgoraj poprzez rozbudowę remizo-świetlicy w Nadrzeczu” Gmina Biłgoraj w dniu 27.07.2017 r. podpisała umowę o dofinasowanie nr RPLU.07.01.00-06-0074/16-00 r.

Całkowita wartość projektu 1 353 446,09 PLN.

Całkowite wydatki kwalifikowane: 1 169 522,66 PLN

Dofinasowanie: 994 094,26 PLN

4. Realizacja projektu

Realizacja projektu obejmuje szereg zadań z których najważniejszym są roboty budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie budynku remizo-świetlicy w Nadrzeczu.

W wyniku przeprowadzenia rozstrzygnięcia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na powyższe roboty budowlane została podpisana umowa w dniu 4.12.2017 r z Przedsiębiorstwem Robót Budowlanych BUDREX M. Smarkala i Wspólnicy S.J.; Gorajec Zagroble 4B; 22-463 Radecznica;

Termin realizacji: 28.06.2019 r