Aktualności

Etapy prac budowlanych rozbudowy remizo - świetlicy w Nadrzeczu

Realizacja projektu  Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Biłgoraj poprzez rozbudowę remizo-świetlicy w Nadrzeczu” obejmuje szereg zadań, z których najważniejszym są roboty budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie budynku remizo-świetlicy w Nadrzeczu.

Prezentujemy postępy w pracach budowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie remizo-świetlicy w Nadrzeczu.

  • Styczeń 2018 r – przystąpiono do prac rozbiórkowych budynku remizo-świetlicy w Nadrzeczu.
  • Marzec 2018 r. – wykonywanie faw fundamentowych oraz ścian fundamentowych
  • Kwiecień 2018 r.- wykonywanie ścian zewnętrznych
  • Maj 2018 r.- wykonywanie konstrukcji dachu
  • Sierpień  2018 r.- wykonywanie pokrycia dachu
  • Wrzesień  2018 r.- wykonywanie ocieplenia ścian zewnętrznych
  • Listopad  2018 r.- wykonywanie elewacji zewnętrznej
więcej

Jest już wykonawca rozbudowy remizo-świetlicy w Nadrzeczu

W wyniku przeprowadzenia rozstrzygnięcia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  roboty budowlane w ramach projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Biłgoraj poprzez rozbudowę remizo-świetlicy w Nadrzeczu” została podpisana umowa w dniu 4.12.2017 r z Przedsiębiorstwem Robót Budowlanych BUDREX M. Smarkala i Wspólnicy S.J.; Gorajec Zagroble 4B; 22-463 Radecznica;

więcej

Umowa o dofinansowanie podpisana

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego  działanie 7.1 Dziedzictwo kulturalne i naturalne  - projekty lokalne projekt „Zachowanie dziedzictwa kulturowego Gminy Biłgoraj poprzez rozbudowę remizo-świetlicy w Nadrzeczu” Gmina Biłgoraj w dniu 27.07.2017 r. podpisała umowę o dofinasowanie nr RPLU.07.01.00-06-0074/16-00 r.

Całkowita wartość projektu 1 353 446,09 PLN.

Całkowite wydatki kwalifikowane: 1 169 522,66 PLN

Dofinasowanie: 994 094,26 PLN

więcej